Bác Hồ kính yêu

Thanh Dương xin chào

0 khách và 0 thành viên

LỊCH ÂM DƯƠNG

Ảnh ngẫu nhiên

BannerHongAnh.swf 270.jpg Mungxuan.swf Happy_new_year.swf _NGUOI_THAY__NHAT_HUY.swf 01_TIENG_HAT_TU_TP_HO_CHI_MINH.swf Cover201115.jpg Donghosocogiay2chuden.swf Donghosocogiay2chutrang.swf Donghosocogiay12chutrang.swf Donghoso12.swf Donghoso21.swf Donghoso2.swf Donghoso1.swf Donghosocogiay1.swf Donghosocogiay.swf Donghoso.swf Clock_LienBich.swf Ad_cadao.swf Videoplayback_.flv

Tài nguyên dạy học

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Sắp xếp dữ liệu

tiện ích online

TIỆN ÍCH ONLINE

Tin tức cập nhật

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • thống kê truy cập

  free counters

  HỌC ĐỂ BIẾT, HỌC ĐỂ LÀM, HỌC ĐỂ CHUNG SỐNG, HỌC ĐỂ TỰ KHẲNG ĐỊNH MÌNH(Đề xướng của UNESCO về Giáo dục ở thế kỉ XXI)
  CLICK ĐỂ VÀO PHÒNG KHÁCH
  Gốc > Có thể bạn chưa biết >

  Quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu

  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  ---------------

  Số: 52/2013/QĐ-TTg

  Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2013

   

  QUYẾT ĐỊNH

  QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP ĐỐI VI NHÀ GIÁO ĐÃ NGHỈ HƯU CHƯA ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP THÂM NIÊN TRONG LƯƠNG HƯU

  Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

  Căn cứ Nghị quyết số 21/2011/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2011 của Quốc hội khóa XIII về chất vn và trả lời chất vn tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII;

  Theo đ nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu,

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  Quyết định này quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu.

  Điều 2. Đối tượng áp dụng

  Nhà giáo nghỉ hưu khi đang trực tiếp giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục công lập và các học viện, trường, trung tâm làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội hoặc giảng dạy, hướng dẫn thực hành tại các xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm, tàu huấn luyện của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở giáo dục đại học công lập (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục công lập).

  Điều 3. Điều kiện tính hưởng trợ cấp

  Nhà giáo quy định tại Điều 2 Quyết định này được hưởng chế độ trợ cấp khi có đủ các điều kiện sau đây:

  1. Có thời gian trực tiếp giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn thực hành tại các cơ sở giáo dục công lập từ đủ 05 năm (đủ 60 tháng) trở lên;

  2. Nghỉ hưu (kể cả trường hợp chờ đủ tuổi để hưởng lương hưu và bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu) trong khoảng thi gian từ ngày 01 tháng 01 năm 1994 đến ngày 31 tháng 5 năm 2011;

  3. Đang hưởng lương hưu tại thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 2012. Trường hợp đang tạm dừng hưởng lương hưu theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội thì được hưởng trợ cấp sau khi được hưởng lại lương hưu.

  Điều 4. Mức trợ cấp

  Mức trợ cấp một lần bằng tiền, được xác định theo công thức sau đây:

  Số tiền trợ cấp = (lương hưu hằng tháng x 10%) số năm được tính trợ cấp

  Trong đó:

  Lương hưu hằng tháng là mức lương hưu đang hưởng tại thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành;

  Số năm được tính trợ cấp là tổng thời gian trực tiếp giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn thực hành trong các cơ sở giáo dục công lập đã được tính hưởng chế độ hưu trí.

  Nếu có tháng lẻ từ 3 tháng đến 6 tháng được tính tròn là nửa năm; từ trên 6 tháng đến dưới 12. tháng được tính tròn là 1 năm.

  Điều 5. Nguồn kinh phí thực hiện

  Kinh phí thực hiện trợ cấp quy định tại Điều 4 Quyết định này do ngân sách trung ương bảo đảm theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

  Điều 6. Hồ sơ, thời hạn giải quyết

  1. Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp, gồm:

  a) Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp (theo mẫu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định);

  b) Bản chụp quyết định hưởng chế độ hưu trí của người hưởng trợ cấp quy định tại Điều 2 Quyết định này.

  2. Thời hạn giải quyết

  a) Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan Bảo hiểm xã hội nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị của người đủ điều kiện hưởng trợ cấp theo quy định tại Khoản 1 Điu này. Trường hợp Bảo him xã hội không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  b) Trợ cấp được trả vào tháng liền kề với tháng đã được giải quyết hưởng trợ cấp.

  Điều 7. Hiệu lực thi hành

  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2013.

  Điều 8. Trách nhiệm thi hành

  1. Bộ Tài chính bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước để Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện chế độ theo quy định tại Quyết định này.

  2. Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện chi trả trợ cấp theo quy định tại Quyết định này.

  3. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính kiểm tra việc thực hiện các quy định tại Quyết định này.

  4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

   

  Nơi nhận:
  Ban Bí thư Trung ương Đảng;
  Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
  Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
  HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
  Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
  Văn phòng Tổng Bí thư;
  Văn phòng Chủ tịch nước;
  Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
  Văn phòng Quốc hội;
  Tòa án nhân dân tối cao;
  Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
  Kiểm toán Nhà nước;
  - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
  Ngân hàng Chính sách xã hội;
  Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
  UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
  - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
  VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
  Lưu: VT, KGVX (3b).

  THỦ TƯỚNG
  Nguyễn Tấn Dũng  Nhắn tin cho tác giả
  Đỗ Thanh Dương @ 18:17 10/09/2013
  Số lượt xem: 890
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến

  HỖ TRỢ QUẢN TRỊ WEBSITE

  Thay tên website / Chọn thư mục / Mở ra
  Giao diện Module Thư mục Thành viên Tài nguyên Xóa Code
  http://